Een leven lang ontwikkelen als norm?

Aandachtspunten voor HR vanuit een loopbaanperspectief.

Een leven lang ontwikkelen (LLO) is van belang in loopbanen van individuen, alsook in beleid voor overheid en organisaties dat internationaal prioriteiten en aandachtspunten verdient. LLO moet immers standaard, oftewel de norm worden. In een eerder special issue van Tijdschrift van HRM werd al aandacht geschonken aan LLO en wat dit voor de HR-professional betekent. We bouwen er nu graag op voort door een leven lang ontwikkelen te beschouwen vanuit een loopbaanperspectief. Dit betekent dat niet langer de organisatie waarvoor de HR-professional acteert centraal staat, maar de gehele loopbaan van een individu die zich over organisaties heen ontwikkelt. Ons doel is om dat te vertalen naar kennis en kunde die aanvullend van belang is voor de HR-professional in diens praktijk.

In een themanummer van Tijdschrift voor HRM (zomer 2024) willen we samen met een aantal auteurs recente aandachtspunten op het gebied van een leven lang ontwikkelen verkennen. Het loopbaanperspectief staat daarbij centraal. We zijn dan met name op zoek naar kennis en aandachtspunten die van belang zijn voor de HR-professional en HR-beleidsmaker die kunnen helpen om de praktijk van LLO ook vanuit diens rol effectiever en ‘de norm’ te maken. Wat zijn die belangrijke, wetenschappelijk onderbouwde aandachtspunten voor LLO, bekeken vanuit een loopbaanperspectief? En wat kan de HR-professional daar zelf van leren om in de praktijk te doen, of juist te laten?

We denken aan artikelen over de volgende onderwerpen (geen uitputtende opsomming):

 • Individuele kenmerken die LLO vanuit een loopbaanperspectief beïnvloeden zoals gender en breindiversiteit
 • Het leren en ontwikkelen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
 • De rol van sociale rechtvaardigheid bij LLO
 • Het erkennen en waarderen van resultaten in LLO op en rond de werkplek
 • De verschillende verantwoordelijkheden van de verschillende actoren voor LLO bekeken vanuit een loopbaanperspectief
 • Hoe leernetwerken bijdragen aan LLO gedurende de (gehele) loopbaan en wat dit betekent voor organisaties

Ten behoeve van het themanummer hebben we een speciale gastredactie samengesteld, bestaande uit Judith Semeijn (hoogleraar Sustainable HRM), Ester Leibbrand (Strategisch Adviseur LLO), Jouke Post (docent en onderzoeker Loopbanen Saxion en James) en Marian Thunnissen (hoofdredacteur Tijdschrift voor HRM).

Bijdrage

Graag willen we je uitnodigen om aan dit boeiende themanummer een bijdrage te leveren. We moedigen artikelen op basis van empirisch onderzoek aan, of theoretische bijdragen gebaseerd op gedegen literatuuronderzoek. In alle bijdragen dient een duidelijke vertaalslag te zitten naar wat het onderzochte betekent voor de HR professional.

Bijdragen bevatten minimaal 5.000 woorden en maximaal 8.000 woorden (inclusief literatuurverwijzingen) en ondergaan de reguliere beoordelingsprocedure van Tijdschrift voor HRM.

 Planning

 • Je kunt je interesse kenbaar maken door een abstract (1 à 2 A4) in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 10 oktober 2023 via redactie@tijdschriftvoorhrm.nl. Dit abstract bevat informatie over: (1) doel en vraagstelling; (2) methode; (3) resultaten en (4) implicaties voor HR-praktijk
 • Een eerste versie van het manuscript dient vervolgens uiterlijk 15 november 2023 binnen te zijn.
 • Uiterlijk 1 januari 2024 volgen dan de samengestelde reviews vanuit de redactie.
 • Uiterlijk 1 april 2024 dienen de gereviseerde bijdragen aangeleverd te zijn, waarna de redactie beoordeelt of het artikel geschikt is om te plaatsen of niet.
 • Indien geaccepteerd volgen in afstemming met de redactie de laatste aanpassingen van het artikel (lente 2024).
 • Zomer 2024 is de beoogde publicatieperiode.

Meer informatie over Tijdschrift voor HRM en de lezersdoelgroep vind je hier. De auteursrichtlijnen staan hier.