Hieronder ziet u de nieuwsbrief voor Editie 1 – 2019

 

Namens de redactie

Marian Thunnissen, hoofdredacteurIn de mailbox van Tijdschrift voor HRM ontvang ik bijna dagelijks persberichten over onderzoek over allerlei HRM-thema’s. Over dramatische personeelstekorten, leidinggevenden die te weinig tijd besteden aan de ontwikkeling van medewerkers (en hun eigen ontwikkeling…), zzp’ers en andere vormen van flexarbeid etc. Er zitten natuurlijk goede onderzoeken tussen, maar vaak verbaas ik me over de pretentieuze conclusies, gebaseerd op flinterdun uitgevoerd onderzoek. En toch zie ik dat vakbladen en kranten het overnemen en presenteren als ‘kennis uit onderzoek’. Is dat copynood of slordigheid? In mijn andere mailbox – die als lector – ontvang ik geregeld alerts van wetenschappelijke tijdschriften over nieuwe publicaties. Doorgaans gebaseerd op goed onderzoek, dat helaas de HR-professionals niet weet te bereiken. Het is geschreven door wetenschappers vóór wetenschappers en dat is zonde want het onderzoek is veelal wel degelijk relevant voor de praktijk! Het wordt tijd dat de brug tussen praktijk en wetenschap wordt versterkt én door beide partijen wordt gebruikt. Als Tijdschrift voor HRM proberen we daar een steentje aan bij te dragen; sterker nog, het is onze missie! Ook in de eerste maanden van 2019 zijn bij ons weer mooie artikelen verschenen waarin goed wetenschappelijk onderzoek toegankelijk wordt gemaakt voor de praktijk. U leest hierover in deze nieuwsbrief. Van harte aanbevolen.

Nieuwe artikelen

Het effect van HRM-interventies op gedrag van medewerkers volgens HR-professionals
Luuk Collou, Guido Bruinsma, Maarten van Riemsdijk
In dit artikel wordt beschreven hoe door middel van workshops met een strategische HRM game een belangrijke stap is gezet in het maken van een realistisch strategisch HRM simulatiemodel. 187 HR-professionals kregen tijdens een workshop 72 HR-praktijken voorgelegd. De door hen verwachte effecten van deze praktijken op het gedrag van medewerkers is op een kwantitatieve manier expliciet gemaakt. Vervolgens maakten ze al spelende deze praktijken concreet tot op een niveau dat voor hen praktisch bruikbaar is. Op basis van de ervaringskennis van deze HR-professionals is het nu mogelijk om deze HR-praktijken en het door hen verwachte genuanceerde effect op medewerkersgedrag te koppelen aan vier strategische ideaaltypen. Dit vormt de basis van een simulatiemodel voor strategisch HRM. HR-professionals hebben zo bijgedragen aan het ontwikkelen van een tool die de beroepsgroep in de toekomst helpt hun werk beter te doen. Met de tool wordt het makkelijker om de organisatiestrategie te vertalen naar een daarbij passend HRM-beleid. De serious game die dat dit inzicht geeft, kan nu al door professionals gespeeld worden. De simulatie vereist nog verdere ontwikkeling, maar de eerste stappen zijn gezet, met dank aan alle deelnemers. 

Vernieuwing van HRM voor medewerker-gedreven innovatie
Maarten Renkema
Het belang van innovatie capaciteiten bij medewerkers wordt breed onderkend. Alle medewerkers zijn een potentiële bron van innovatie. Om deze bron aan te kunnen boren dienen medewerkers gestimuleerd en betrokken te worden bij innovatie. HRM heeft daarom een grote rol bij het aanjagen van de innovatie prestatie van organisaties. Dit artikel gaat in op de resultaten van een proefschrift, waarin werd onderzocht hoe innovatief HRM een bijdrage kan leveren aan innovatie vanaf de werkvloer. Het onderzoek is gericht op de bijdrage van medewerkers op de werkvloer aan innovatie processen en de rol van HRM als stimulerende en faciliterende factor. Daarbij is de relatie tussen HRM en medewerker-gedreven innovatie op meerdere organisatieniveaus (multilevel) blootgelegd en verder ontwikkeld. Door dit multilevel perspectief te gebruiken, geven de resultaten inzicht in de manier waarop de implementatie van HRM-innovaties de HRM functie veranderen, op welke manier HRM leidt tot innovatief werkgedrag en op welke wijze HRM kan bijdragen aan bottom-up innovatie processen. Op basis van vijf verschillende studies kunnen we concluderen HRM een positieve bijdrage kan leveren aan medewerker-gedreven innovatie.   

Het Concept Werkvermogen: Een Literatuuroverzicht van Antecedenten en Consequenties
Eghe Osagie, Etty Wielenga-Meijer, Sarah Detaille, Annet de Lange
Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzende beroepsbevolking en krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren, vragen om werknemers die goed inzetbaar zijn en blijven. Het duurzaam inzetbaar houden van personeel over de tijd is hierdoor meer dan ooit een belangrijk speerpunt geworden voor HRM. Het concept werkvermogen lijkt in dit kader mogelijkheden te bieden om het HRM-beleid in te vullen. Dit concept wordt reeds veelvuldig gebruikt in de praktijk en in de wetenschap. In dit artikel staan we daarom stil bij dit concept ‘werkvermogen’. We exploreren het concept en een bijbehorend meetinstrument, de Work Ability Index (WAI). Daarnaast geven we, op basis van een systematisch literatuuronderzoek waarin 89 wetenschappelijke artikelen zijn geanalyseerd, een globaal overzicht van de belangrijkste antecedenten en consequenties van het concept werkvermogen. Deze bespreken wij op micro-, meso- en macroniveau. We sluiten af met praktische en wetenschappelijke implicaties voor de HRM-praktijk en -wetenschap.  

Goede band leidinggevende en medewerker cruciaal bij thuiswerken
Hanna de Vries
In veel gemeenten is flexibel werken, bijvoorbeeld vanuit huis of een andere locatie (i.e., telewerk), inmiddels de norm. Op basis van de resultaten van recent promotieonderzoek behandelt dit artikel drie cruciale thema’s die van belang zijn bij de implementatie van telewerk in dergelijke organisaties, namelijk: 1) de verschillen in percepties tussen de diverse stakeholders die binnen een gemeente betrokken zijn bij het implementatieproces; 2) de stijl van leidinggeven die gewenst is in een telewerkomgeving; en 3) de effecten van thuiswerken zoals ervaren door gemeenteambtenaren. De resultaten laten zien dat topmanagers de percepties van hun medewerkers over telewerk positiever inschatten dan anderen in hun organisatie. Daarnaast toont het onderzoek aan dat een empowerende leiderschapsstijl, waarbij leidinggevenden hun medewerkers autonomie geven in het uitvoeren van hun werk en deze zelf belangrijke beslissingen mogen nemen, cruciaal is voor het bevorderen van telewerk. Tot slot benadrukken de resultaten dat thuiswerkende ambtenaren contacten met anderen op de werkvloer missen en minder betrokken zijn bij de organisatie waarin zij werken. Het versterken van de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden blijkt een effectieve manier om de negatieve effecten van thuiswerken gedeeltelijk te verminderen. Het artikel sluit af met diverse aanbevelingen voor de praktijk. 

Columns 

Leren op de werkplek? Ook voor anderstalige medewerkers
Onno ter Haar
Laatst verzorgde ik een schrijftraining aan een anderstalige medewerker die moest leren notuleren. Al snel bleek de medewerker, die al twintig jaar in Nederland verbleef, prima te kunnen schrijven, maar niemand op de werkplek had haar ooit helder kunnen instrueren over wat nou precies de bedoeling was van die notulen. De leidinggevende was overhaast tot de conclusie gekomen dat ze het niet kon en dat er dus stante pede een taaltraining nodig was.  

Stress op het werk is dodelijk: waar is HRM?
Petra Biemans
Druk, druk, druk. Of het nu om leerlingen op de basisschool gaat, om pubers in het voortgezet onderwijs, om studenten of om werknemers: iedereen is druk. Stress is een landelijke epidemie geworden: Eén op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten, driekwart van de jongeren (scholieren en studenten) heeft stress en burn-out klachten en één op de 10 Nederlanders slikt slaap- of kalmeringsmiddelen. En de oorzaak? Stress!

Opa
Klaske Veth
Mijn opa heb ik niet gekend. Ik vraag me af wat hij gezegd zou hebben als hij na vier decennia ons en onze manier van werken zou zien. Een druk werkvolk met niet alleen blanke mannen, maar ook vele vrouwen, nieuwkomers, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (‘Hè, wat is dat?’). Er is veel veranderd op het vlak van werk.

Boekbesprekingen

Organisational Roadmap towards Teal Organisations
Tanya Bondarouk, Anna Bos-Nehles, Maarten Renkema, Jeroen Meijerink en Jan de Leede
Als je al wat langer op een bepaald gebied meeloopt, is het soms moeilijk thema’s die in het verleden al veelvuldig naar voren zijn gekomen goed in te schatten op hun relevantie voor de huidige tijd. Een soort wet van de remmende voorsprong op individueel niveau. Mij overkwam dat bij het thema zelfsturende teams. Toen dit onderwerp recent weer voorbij kwam was mijn eerste reactie dan ook: daar gaan we weer (voor de zoveelste keer). Maar na lezing van bovengenoemd boek ben ik daar toch anders over gaan denken.   

Fit for the future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid
Sarah Detaille & Annet de Lange
Rond arbeid is veel beweging en de vraag is hoe organisaties, medewerkers en arbeidsmarktregio’s daar het best op kunnen inspelen. Deze vraag staat centraal in dit boek bundel waaraan zo’n twintigtal bekende HRM-auteurs is meegewerkt. Ondanks deze verscheidenheid aan auteurs is er sprake van een duidelijke samenhang in de bijdragen. Nadat begonnen wordt met een schets van de voornaamste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de veranderende rol van HRM volgt een bespreking van een aantal mogelijke instrumenten, zoals vitaliteitsmanagement binnen organisaties, skills for the future , hybride leeromgevingen in samenwerking met het beroepsonderwijs en slim sleutelen aan `futureproof’ werk.  

Businessarchitect & Verandermeester
Ber Damen
Ber Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master HRM aan de Hogeschool Advans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar. In 2012 publiceerde hij al Het Berenschot Leiderschapsboek Naar een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling en nu dus dit nieuwe boek over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting. 

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad - Rien Huiskamp

Het ambachtelijk bedrijf in de laatmiddeleeuwse stad
Rien Huiskamp
Tijdschrift voor HRM besteedt de laatste jaren meer aandacht aan de geschiedenis van HRM. Kennis van deze geschiedenis kan het inzicht vergroten in de ontwikkeling van organisaties, arbeidsrelaties en het `management’ daarvan en daarmee een bijdrage leveren aan het begrijpen van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het vakgebied. Bovengenoemd boek van Rien Huiskamp past in deze benadering, al moet de lezer wel enige moeite doen om de relatie met het hedendaagse HRM te leggen.

Nieuws

Stichtingsbestuur uitgebreid
Het Bestuur van de Stichting Tijdschrift voor HRM is uitgebreid met twee nieuwe leden, beiden namens de NVP. Het betreft Mey Mey Wijsenbek en Jelderik Schutz. Mey Mey is als HR professional werkzaam bij Shell, Jelderik bij Schiphol. Wij zijn blij dat zij onze gelederen zijn komen versterken.

Naast deze twee nieuwe leden bestaat het bestuur nu uit Lucas van Wees (directeur P&O bij de Universiteit van Amsterdam; voorzitter), Edwin Verlangen (directeur bij Avans Hogeschool; secretaris), Marc van Veldhoven (hoogleraar HRM Tilburg University; lid) en Willem de Lange (emeritis lector HRM Avans Hogeschool; penningmeester).

Human Capital Group
De Human Capital Group is partner geworden van het Tijdschrift voor HRM. Met dit vooraanstaande adviesbureau is de afspraak gemaakt dat zij artikelen, columns en boekbesprekingen mogen overnemen op hun site (allesoverHR.nl). Daarmee wordt het bereik van het Tijdschrift verder vergroot.

Tijdschrift voor HRM – 2019
Wil u veranderen hoe u mails van ons ontvangt?
Pas dan hier uw instellingen aan of meld u hier af van de nieuwsbrief.*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*