Algoritme en kunstmatige intelligentie binnen het HRM domein

De wereldwijde toepassing van technologieën als algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) neemt in sneltreinvaart toe. Deze ‘slimme’ technologieën maken het mogelijk om patronen te herkennen, besluitvorming te ondersteunen en zelfs sommige taken te automatiseren (Kaplan & Haenlein, 2019). Het meest bekende voorbeeld is de chatbot “ChatGPT” die teksten produceert op basis van een aantal korte instructies. U heeft het vast allemaal al eens gebruikt. Toepassingen op basis van deze revolutionaire technologieën hebben belangrijke implicaties voor de wereld van werk en dus de HR professie.

Zo worden steeds vaker algoritmes en bijvoorbeeld chatbots ingezet bij assessments en matching (Zipconomy, 2023), bij loopbaanondersteuning (OECD, 2023), bij het selecteren van opleidingen en trainingen en bij het evalueren van bijvoorbeeld individuele of collectieve ontwikkeling en prestaties. Dit wordt ‘algoritmisch HRM’ genoemd: HRM waarbij software wordt gebruikt op basis van grote hoeveelheden data om HR en/of loopbaanbesluiten te ondersteunen en/of te automatiseren (Meijerink et al., 2021). Algoritmisch HRM is een nieuw levendig kennisdomein waar in toenemende mate onderzoek naar gedaan wordt.

Auteurs gezocht!

Het Tijdschrift voor HRM nodigt u uit bij te dragen aan een themanummer over ‘Algoritmisch HRM’. Daarbij ligt de focus op resultaten van onderzoek naar toepassingen van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) binnen het HRM domein – vaak gebaseerd op nieuwe digitale en/of datatoepassingen. Hoe raken deze ontwikkelingen HR professionals en de HR professie. Wat is de impact van AI op HR- en personeelsbeleid? Wat wordt gemakkelijker, wat juist moeilijker? Welke invloed heeft AI op de werkomgeving?

We richten ons in het themanummer op de vele mogelijkheden van AI, maar reflecteren uiteraard ook kritisch op de uitdagingen ervan. Het is daarbij van belang dat er in bijdragen oplossingen worden gevonden voor deze uitdagingen, zodat AI een positieve bijdrage kan leveren aan de praktijk van HRM.

Het Tijdschrift voor HRM slaat op het brede vakgebied van HRM een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. We verwelkomen zowel empirische als conceptuele papers, waarbij empirische papers zowel van kwalitatieve als kwantitatieve aard kunnen zijn. Artikelen dienen een nieuwe bijdrage en/of inzicht te leveren over genoemde thema’s of kunnen een (systematische) literatuurstudie omvatten.

Hierbij denken we (niet exclusief) aan de volgende thema’s:

 • Consequenties van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes en nieuwe digitale en/of datatoepassingen in hedendaags HRM
 • Algoritmisch HRM en de veranderingen in werk en werkuitkomsten
 • Effectiviteit van AI ondersteunde HR interventies
 • De mogelijkheden en bedreigingen van algoritmes en AI binnen de HR professie
 • Ethiek van algoritmes en AI in het HRM domein; voor- en nadelen
 • Voorspellende waarde van AI voor arbeidsmarktontwikkelingen
 • Biasvrij werven en selecteren met behulp van algoritmes en AI
 • Positieve en negatieve ervaringen van HR professionals met AI
 • De implementatie en adoptie van algoritmes en AI binnen HR praktijken / de organisatie
 • Veranderende rol van HR stakeholders (HR functie, lijnmanagers en medewerkers) door gebruik van algoritmes and AI

We nodigen je graag uit om een bijdrage in te dienen voor dit themanummer! Bijdragen bevatten minimaal 5.000 woorden en maximaal 8.000 woorden (inclusief literatuurverwijzingen) en ondergaan een beoordelingsprocedure van Tijdschrift voor HRM.

Tijdlijn en planning

 • Een abstract (max. 2 A4) voor een bijdrage dient uiterlijk 1 april 2024 binnen te zijn bij de themaredacteuren Maarten Renkema en Jos Sanders via redactie@tijdschriftvoorhrm.nl. Dit abstract bevat informatie over: (1) doel en vraagstelling; (2) methode; (3) resultaten en (4) implicaties voor HR-praktijk.
  • Times New Roman 12; regelafstand 2.
 • Een eerste versie van het manuscript dient vervolgens uiterlijk 1 augustus 2024 binnen te zijn.
 • Uiterlijk 15 september 2024 volgen dan de samengestelde reviews vanuit de redactie.
 • Uiterlijk 1 november 2024 dienen de gereviseerde bijdragen aangeleverd te zijn, waarna de redactie beoordeelt of het artikel geschikt is om te plaatsen of niet.
 • Indien geaccepteerd volgen in afstemming met de redactie de laatste aanpassingen van het artikel (eind augustus, begin september).
 • 1 december 2024 is de beoogde publicatiedatum.

Meer informatie over Tijdschrift voor HRM en de lezersdoelgroep vindt u hier en de auteursrichtlijnen staan hier.

Referenties

Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. California management review61(4), 5-14.

Meijerink, J., Boons, M., Keegan, A., & Marler, J. (2021). Algorithmic human resource management: Synthesizing developments and cross-disciplinary insights on digital HRM. The International Journal of human resource management, 32(12), 2545-2562.