Auteursrichtlijnen

In dit document vindt u richtlijnen voor het schrijven van een bijdrage aan het Tijdschrift voor HRM. We beschrijven de doelstellingen van het tijdschrift, geven aanwijzingen voor stijl en opbouw en beschrijven de procedure die we volgen na indiening van een bijdrage. We maken onderscheid tussen artikelen, boekbesprekingen en columns.

Doelstellingen Tijdschrift voor HRM

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen. Wij doen dat door het publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. Bij de selectie van artikelen zijn twee criteria van doorslaggevend belang. In de eerste plaats moet de inhoud stevig gefundeerd zijn in de theorie en/of empirisch onderzoek. Ten tweede dient ook concreet aangegeven te worden wat de relevantie is voor de beroepspraktijk

De doelgroep bestaat uit HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten en docenten HRM in het hoger onderwijs.

Schrijfwijzer artikel

Indeling
Begin uw artikel met een korte inleidende samenvatting, nooit met een tussenkop. Plaats om de driekwart pagina een tussenkop. Rond het artikel af met een conclusie/discussie. Besteed altijd aandacht aan de implicaties van uw artikel voor de HRM-praktijk.

Bronvermelding
Besteed veel zorg aan de bronvermelding. Vermeld in het artikel de naam van de auteur(s) en het jaartal. Het Tijdschrift voor HRM volgt de APA-standaard. Dat geldt ook voor de opmaak van het literatuuroverzicht. De standaard is op internet beschikbaar, zie bijvoorbeeld hier.

Noten
Beperk het aantal noten zoveel mogelijk. Als je noten gebruikt, doe dit dan niet met de noot-functie van het tekstverwerkingsprogramma. Plaats nummers in ‘superscript’ (zoals hier1) in de tekst. Nummer de noten door in het gehele document. Plaats de inhoud van de noten aan het einde van het document, samen met de literatuur. Dus geen voetnoten maar eindnoten.

Omvang
Artikelen hebben een omvang van 4.000 tot 7.000 woorden, tenzij anders is overeengekomen.

Spelling
We hanteren de spelling uit Het Groene Boekje, Woordenlijst Nederlandse taal, 2005.

Trefwoorden
Vermeld bij het artikel een aantal trefwoorden, zodat het stuk makkelijk kan worden gevonden in de database. Een overzicht van de trefwoorden vindt u in de database onder de zoekfunctie trefwoord.

Engelstalige samenvatting
Voeg bij het artikel een summary van circa 200 woorden.

Curriculum vitae
Voeg bij het artikel een kort cv, bestaande uit naam en voorletters, complete titulatuur en huidige functie.

Aanlevering
Aanleveren per email in Word als platte tekst, dus met zo weinig mogelijk opmaakcodes. Figuren, schema’s, grafieken en/of tabellen in een apart bestand aanleveren, niet opnemen in het Word-bestand.

Vrijwaring

De redactie gaat ervan uit:

 • dat het artikel niet eerder is gepubliceerd;
 • dat met de publicatie geen rechten van derden worden geschonden;
 • dat het artikel kan worden opgenomen in de database van het Tijdschrift voor HRM;
 • dat het artikel niet zonder schriftelijke toestemming van de redactie elders zal worden gepubliceerd voordat het in de database van het Tijdschrift voor HRM is opgenomen;
 • dat het artikel tevens mag worden geplaatst op de website van IngentaConnect (via Amsterdam University Press) en andere websites waar de redactie / uitgever van Tijdschrift voor HRM toestemming voor heeft verleend;
 • dat de auteur handelt in lijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018).

De auteur is voor het bovenstaande aansprakelijk.

Auteursrechten

De auteur behoudt de auteursrechten.

Procedure

De auteur stuurt het artikel naar redactie@tijdschriftvoorhrm.nl. Hij/zij krijgt binnen enkele dagen een bericht van ontvangst samen met de mededeling of het artikel al of niet in het reviewproces wordt opgenomen.

Tijdens het reviewproces wordt het artikel beoordeeld. Dit gebeurt door twee of meer leden van de redactie en een externe reviewer, die een geanonimiseerde versie van het artikel voorgelegd krijgt (blind peer review). Na beoordeling ontvangt de auteur een redactierapport waarin wordt aangegeven of, en zo ja onder welke voorwaarden, het artikel wordt geaccepteerd voor publicatie. In het redactierapport worden, voor zover relevant, ook suggesties gedaan voor verbetering van het artikel. We streven ernaar om binnen 4 weken een dergelijke reactie te sturen.

Indien gevraagd is om aanpassing van het artikel spreken redactie en auteur hiervoor een tijdpad af. Na aanpassing stuurt de auteur het artikel opnieuw naar de redactie, waarop een definitief oordeel volgt. Het streven is om dit binnen veertien dagen na inzending van de tweede versie te doen, tenzij het artikel pas in de tweede ronde aan een externe reviewer wordt voorgelegd. In het laatste geval neemt de beoordeling meer tijd in beslag.
Na goedkeuring van een artikel door de redactie wordt het artikel in productie genomen. De auteur wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Alvorens tot publicatie over te gaan wordt het artikel nog nagelopen op taal en spelling. Indien dit grote wijzigingen met zich meebrengt wordt het artikel opnieuw aan de auteur voorgelegd. Het artikel wordt opgemaakt in de stijl van Tijdschrift voor HRM.
Tijdschrift voor HRM is onbeperkt gerechtigd om de bijdrage al dan niet op te nemen in zijn database.

Tijdschrift voor HRM werkt samen met Amsterdam University Press (AUP). AUP plaatst het artikel in InGenta-Connect, een soort database van waaruit meteen de juiste zoekstandaarden worden gehanteerd. Daardoor wordt de vindbaarheid van het artikel (o.a. bij Google Scholar) vergroot. Daarnaast krijgen de artikelen een DOI-code. DOI staat voor Digital Object Identifier. Dit is een unieke identificatiecode waardoor het bestand altijd kan worden teruggevonden op internet, ook als het internetadres verandert. Het nummer wordt centraal in een database opgeslagen, waarbij de gebruiker wordt doorverwezen naar de huidige locatie van het bestand.

De artikelen blijven te allen tijde kosteloos beschikbaar via de website van Tijdschrift voor HRM.

Zie voor de redactieleden en het redactie-adres elders op deze site.

Beoordelingscriteria

Tijdens de reviewprocedure wordt het artikel beoordeeld op basis van inhoudelijke en technische  criteria.

Inhoudelijke criteria

 1. Relevantie van het thema voor theorie en/of praktijk
 2. Bijdrage aan kennisontwikkeling
 3. Kwaliteit van de probleemstelling/argumentatie
 4. Fundering in bestaande kennis/ literatuur
 5. Verantwoording van analyse- en onderzoeksmethode

Technische criteria

 1. Een logische opbouw en interne samenhang
 2. Helder taalgebruik en goed leesbaar geschreven
 3. Duidelijke tabellen en figuren
 4. Correcte literatuurverwijzingen

Columns

Beoordelingscriteria

 1. Relevantie van het thema voor de praktijk
 2. Een duidelijke eigen mening; liefst prikkelend
 3. Kwaliteit van de argumentatie
 4. Helder taalgebruik en goed leesbaar geschreven

Curriculum vitae
Voeg bij de column een kort cv, bestaande uit naam en voorletters, complete titulatuur en huidige functie.

Noten en literatuurverwijzingen
Columns bevatten geen noten en slechts in beperkte mate literatuurverwijzingen. Voor de literatuurverwijzingen geldt hetzelfde als vermeld bij de artikelen.

Omvang
Een column heeft een omvang van maximaal 900 woorden

Boekbesprekingen

Voor boekbesprekingen geldt in grote lijnen hetzelfde als voor columns. Omvang circa 1500 woorden.