De Nederlandse overheid verwacht van haar burgers dat zij niet alleen langer doorwerken, maar ook een rol spelen bij zorg voor familie, vrienden en buren (de zogenaamde participatiesamenleving). Dit kan resulteren in combinatiedruk. Dat leidt tot de vraag: in hoeverre bestaat er bij oudere werknemers die betaalde arbeid met zorgtaken combineren een neiging om zich eerder van de arbeidsmarkt terug te trekken? Om deze vraag te onderzoeken worden data geanalyseerd die in 2015 zijn verzameld onder bijna 6.800 werknemers van 60 jaar en ouder. De resultaten tonen aan dat het vervullen van onbetaalde zorgactiviteiten – mantelzorg en oppassen op kleinkinderen – naast de betaalde baan geen invloed heeft op de plannen die oudere werknemers hebben ten aanzien van pensionering. Wel zien we een samenhang met de pensioenwensen. Oudere werknemers die intensieve of zware mantelzorg verlenen wensen relatief vroeg met pensioen te gaan, al is het effect klein. Hierbij moet wel worden genoemd dat in zijn algemeenheid de onderzoeksgroep sterk gericht is op vervroegde uittreding. De gemiddelde gewenste pensioenleeftijd is 63,3 jaar, terwijl de geplande pensioenleeftijd op dit moment 65,8 jaar is. Deze resultaten moeten worden bezien binnen het snel veranderende pensioenlandschap.