Effecten van een job crafting interventie voor rijksambtenaren

Is het mogelijk om werknemers te trainen in het ‘sleutelen aan hun baan’ en er zo aan bij te dragen dat men met meer plezier naar het werk gaat? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Er wordt verslag gedaan van een quasi-experimentele veldstudie naar de effecten van een job crafting interventie gericht op het verhogen van de arbeidsmotivatie van rijksambtenaren. 83 ambtenaren (verdeeld over 12 trainingsgroepen) namen deel aan een eendaagse training waarna ze vier weken in de praktijk aan de slag gingen met de door hunzelf geformuleerde craftingdoelen. De interventie eindigde met een half-daagse reflectie sessie waarin gewerkt werd aan het consolideren van het geleerde. Vergelijking van de scores op de voor- en nameting (na de reflectiebijeenkomst) liet zien dat de interventiegroep meer job crafting gedrag vertoonde (uitdagingen zoeken, hulpbronnen zoeken, taakeisen verlagen en cognitief craften), meer ontwikkelingsmogelijkheden en autonomie ervoer, en zich meer bewust was van hun werkomgeving en werkbeleving. Ook bleek de interventie effectief om het welzijn op het werk te vergroten. Deelnemers ervoeren meer positief affect, minder negatief affect en meer bevlogenheid ná de interventie. De controlegroep (n=62) vertoonde geen enkel verschil op al deze aspecten. Het onderzoek laat zien dat het inderdaad mogelijk is om ambtenaren te stimuleren hun eigen motiverende werkomgeving te creëren alsmede om hun persoonlijke hulpbronnen te verbeteren waardoor zij (weer) mooier fluitend naar hun werk gaan.

 

“De auteurs danken het A+O fonds Rijk voor het faciliteren van de trainingen en het onderzoek en Drs. Margreet Mook en Drs. Marianne Wendt voor hun constructieve feedback op het interventietraject en op eerdere versies van dit artikel. Wilt u meer specifieke informatie over de job crafting training, dan kunt u contact opnemen met Machteld van den Heuvel via m.vandenheuvel2@uva.nl of mvdheuvel@artofwork.nl.”