Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt algemeen erkend als een van de belangrijkste HR-vraagstukken van deze tijd. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om hier concreet gestalte aan te geven. In een project dat heeft plaatsgevonden bij een tweetal hogescholen wordt op zoek gegaan naar een methodiek ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Het project heeft geresulteerd in een handreiking met als belangrijke kenmerken onder meer: een analyse van de problemen die samenhangen met duurzame inzetbaarheid als vertrekpunt, een beleidsmatige benaderingswijze waarin de dialoog tussen management en medewerkers op collectief niveau (met name teamniveau) centraal staat en waarin de organisatie van het werk als belangrijk aangrijpingspunt wordt gezien. In het artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek en wordt de methodiek uitgewerkt.