Als werknemers onder werktijd scholing kunnen volgen, verhoogt dit de deelname aan scholing. Om te zorgen dat meer werknemers scholing volgen, is het ook belangrijk dat er een positieve leercultuur is binnen de organisatie. Dat schrijft Björn de Kruijf, promovendus aan de Universiteit Groningen. Hij adviseert bedrijven daarom om te investeren in de leercultuur.

Leercultuur

In het artikel De samenhang tussen leercultuur en de scholingsdeelname bij organisaties ziet De Kruijf het bestaan van die positieve relatie. Tegelijkertijd heeft de leercultuur geen invloed op het aantal uren scholing dat een werknemer volgt. Kennelijk heeft de leercultuur een relatie met het aantal mensen dat scholing volgt, maar niet met de intensiteit van de scholing. Als de scholing onder werktijd plaatsvindt, is dit positief voor een hogere deelname aan scholing. Werkgevers kunnen werknemers dus misschien verleiden meer aan opleidingen te doen door deze onder werktijd aan te bieden.

 

 

Tijd

Ook is van belang of de scholing onder werktijd plaatsvindt. Weliswaar volgen meer werknemers scholing als dit (deels) onder werktijd is, maar tegelijkertijd blijkt dat als de scholing onder werktijd plaatsvindt, dit een negatief effect heeft op het aantal uren scholing. Werkgevers lijken dus bereid te zijn om kleinere scholingsinspanningen onder werktijd te faciliteren maar verwachten voor grotere scholingsinspanningen ook een inspanning van de werknemers in de vorm van tijd.

Subsidie

Gekeken naar de financiën valt op dat hoe hoger de kosten voor de werkgever, hoe lager het aantal uren scholing dat wordt gevolgd. Als werkgevers gebruikmaken van subsidies, stijgt het aantal uren dat werknemers scholing volgen. Het beschikbaar stellen van subsidies is dus een effectief instrument om meer uren scholing te bevorderen.

Tweesporenbeleid

Na aanleiding van de resultaten van het onderzoek, zegt De Kruijf dat werkgevers in gesprek moeten met werknemers om te kijken waar de scholingsbehoefte ligt. Op deze manier kan de scholing beter afgestemd worden op de wensen van werknemers. Daarnaast is het voor werkgevers belangrijk om op een tweesporenbeleid in te zetten; zowel op leercultuur als op scholing. Door te investeren in scholing en de leercultuur blijven werknemers leren en ontwikkelen en daarmee kan de organisatie goed blijven innoveren.

Auteurs

Björn de Kruijf is promovendus aan de RUG, Arjen Edzes is lector Regionale Arbeidsmarkt Hanzehogeschool en universitair hoofddocent aan de RUG, Jouke van Dijk is Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG, Sietske Waslander is Hoogleraar Sociologie aan de Tilburg University

Download hier het volledige artikel (pdf)