Wat kunnen werkgevers doen om te stimuleren dat hun werknemers duurzaam inzetbaar zijn? In dit artikel concentreren we ons op de HR-activiteiten die werkgevers kunnen inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten, waarbij met name wordt gekeken naar employability.

Opvallend is dat in de literatuur over Human Resources Management nog nauwelijks de koppeling wordt gelegd tussen duurzame inzetbaarheid enerzijds (in termen van vitaliteit, employability en werkvermogen) en de HR-activiteiten die hieraan bijdragen anderzijds. De onderzoeksliteratuur rondom HRM tracht vooral de centrale stelling van HRM te onderbouwen namelijk dat HRM bijdraagt aan een betere performance van organisaties en instellingen in zijn algemeenheid. Anders gezegd in de HR-literatuur staat meestal de vraag centraal of organisaties die een goed ontwikkeld personeelsbeleid voeren, beter presteren dan organisaties die minder doen op dit gebied (Gründemann et al., 2001).