Actueel

Van de redactie

Vrouwen aan de top

Hoe kan worden bevorderd dat er meer vrouwen in topfuncties komen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Mieke Zijlstra en Esther de Ruijter. Een relevant vraag, want het aantal vrouwen in de top is nog altijd bedroevend laag.

De auteurs onderscheiden drie typen effectieve interventies: interventies die bias in HR-procedures proberen te voorkomen, interventies die de sociale integratie van minderheidsgroepen verbeteren en interventies die de kennis van diversiteit in de organisatie vergroten. Zij komen tot de conclusie dat een combinatie van interventies het meeste effect oplevert, maar dat er moet worden gewaakt voor ‘overkill’; vijf interventies noemen zij het maximum. Daarnaast stellen zij dat het beter is om focus aan te brengen: het werkt het beste als er een selecte doelgroep mag meedoen. Zijlstra en De Ruijter sluiten het artikel af met een zevental concrete aanbevelingen voor HR-professionals. Daar kunnen we wat mee!

De ontmaskering van demotie

Demotie is lange tijd een taboe-onderwerp geweest in organisaties. De laatste tijd is dat veranderd. Dat kan niet los worden gezien van de noodzaak tot langer doorwerken. Demotie wordt steeds meer gezien als een bruikbare praktijk in het kader van HRM, met name om de duurzame inzetbaarheid van ouderen te bevorderen.

Door werknemers met gezondheids- of functioneringsproblemen een functie op een lager niveau te geven, zouden zij gemakkelijker door kunnen werken dan wanneer zij in hun oude functie waren gebleven. Maar is dat ook zo? In het artikel bespreken Edith Josten (Sociaal en Cultureel Planbureau) en René Schalk (Universiteit van Tilburg) literatuur over de effecten van demotie op werknemers en de resultaten van recent onderzoek in Nederland op dit terrein. Hieruit blijkt dat demotie de gevoelens van uitputting – van zowel oudere als jongere werknemers – in het algemeen niet verlaagt. De tevredenheid met de inhoud van het werk wordt daarentegen wel verminderd. De auteurs concluderen dan ook dat demotie meestal niet het gewenste effect heeft. In individuele gevallen kan het wel een goede oplossing zijn, maar dat is meer uitzondering dan regel. Josten en Schalk leiden uit de resultaten van hun onderzoek een aantal handreikingen af voor HR, waardoor de beoogde effecten van demotie toch kunnen worden gerealiseerd.

Langdurig ziekteverzuim

Op welke manier kan langdurig ziekteverzuim worden tegengegaan? Deze vraag staat centraal in het artikel van Leni Beukema, lector HRM bij Hanze Hogeschool. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek bij de politie, waar langdurig verzuim een fors probleem is. Zo’n vier procent van de medewerkers is meer dan drie maanden door ziekte afwezig.

In 2011 is hier een project gestart dat gericht is op het vergroten van de veerkracht, het vakmanschap en de inzetbaarheid van de politiemedewerkers. Onderzoek maakte duidelijk dat de problemen niet alleen bij de medewerker moesten worden gezocht, maar ook bij de politieorganisatie. Het leverde aanknopingspunten voor adequate omgang met de problematiek van langdurig verzuim die ook in andere typen organisaties bruikbaar zijn. Van belang bleken regie van medewerkers over hun re-integratietraject, wederkerigheid in de relatie tussen leidinggevende en medewerker, meer kennis over Post Traumatische Stress Stoornis (dat zal in andere organisaties veelal minder spelen) en de oorzaken daarvan en actieve omgang met diversiteit in de organisatie.

Nieuwe artikelen

Database »

Column

  • HRM in context: wat betekent het en hoe gaan we er mee om?

    Auteur: Jan Kees Looise Editie 2016, nr. 1 Het meer en minder aandacht hebben voor de context van HRM – en van management in het algemeen – lijkt in golven te verlopen. Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw was er in de benadering van HRM (toen nog personeelsmanagement) weinig aandacht voor verschillen tussen sectoren, grote en kleine bedrijven, de rol van vakbonden, enzovoort. Men ging over het algemeen uit van een universele benadering die voor alle bedrijven zou gelden, een ‘one-best-way’ of ‘best practice’ benadering.Lees verder »

Boeken

Alle boekbesprekingen »

Events

Alle events »