Actueel

Van de redactie

Managementstijl centraal

De lezers van het Tijdschrift voor HRM mogen verwachten dat ze door lezing van de bijdragen zaken anders of beter gaan zien. Onze jongste artikelen hebben wat dat betreft potentie.

Het artikel van Rick van der Kleij en zijn coauteurs gaat over Het Nieuwe Werken. In dat kader wordt werknemers vaak de vaste werkplek ontnomen en een keus geboden uit werkplekken als een stilteplek, een groepsruimte of zelfs een koffiehoek. Het blijkt dat wisselende plekken niet bij iedere werknemer in goede aarde vallen. Het management moet de drijfveren van het personeel kennen om hier goed mee om te kunnen gaan. Een stimulerende managementstijl is niet altijd effectief.

De managementstijl vraagt ook attentie bij het aantrekken van technici. Er is grote werkloosheid, maar voor technici biedt de arbeidsmarkt duidelijk meer perspectief. Bedrijven die jonge technici willen aantrekken, moeten zich rekenschap geven van de specifieke verwachtingen en wensen van die schoolverlaters. Stephan Corporaal en zijn medeauteurs gingen na of die verwachtingen en wensen terugkomen in het werk dat wordt geboden. Dat blijkt maar ten dele het geval te zijn. Zo trekken de “donkere, slecht geventileerde” en “totaal demotiverende” werkplekken en pauzeruimtes die ze bij stages tegenkomen de nieuwe generatie niet. De onderzoekers laten zien wat prioriteit moet hebben voor meer wervingskracht.

Veel HRM’ers zijn nu druk met de Wet werk en zekerheid. Fabian Dekker en Paul de Beer missen in de discussie over die wet het bedrijfsperspectief. Zij onderzochten waarom een bedrijf bij de inzet van flexibele arbeid voor een bepaalde strategie kiest en wat dit betekent voor de werkenden en het bedrijf. Bij organisaties in de creatieve industrie en in de transport en logistiek lieten zij de betrokkenen zoveel mogelijk aan het woord. Bedrijven gaan anders om met flexibel personeel dan vaak gedacht en het flexibele personeel heeft realistische verwachtingen.

Etnische diversiteit staat deze dagen lager op de HRM agenda dan flexibiliteit. Maar zeker publieke organisaties, werkend in en voor een diverse samenleving, moeten hier aandacht aan geven. Saniye Çelik onderzocht bij gemeenten, hogescholen en een waterschap waarom zij baat hebben bij het bevorderen van diversiteit en welke businesscases hun beleid schragen.

Trouwe lezers van het Tijdschrift voor HRM weten dat wij momenteel een dossier opbouwen over loopbanen en loopbaanmanagement. In zijn bijdrage ‘Verbetering loopbaanbegeleiding’ aan dit dossier vraagt Tom Luken zich af waarom zowel organisaties als individuen zo weinig aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling. Dat mensen zich gedurende hun loopbaan moeten blijven ontwikkelen is intussen onomstreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij dit initiëren en faciliteren. Waarom gebeurt dat onvoldoende? Luken noemt daarvoor verscheidene factoren, zoals een te grote gerichtheid op het hier en nu van bedrijven en het ontbreken van ‘loopbaancompetenties’ bij individuen. Vanuit zijn analyse gaat hij uitvoerig in op de rol die HR kan spelen in loopbanontwikkeling en –begeleiding. Hij maakt daarbij onderscheid naar leeftijdfasen. Daarmee maakt hij waar wat wij in het begin van dit redactioneel beloven: het artikel geeft een andere kijk op loopbaanmanagement.

Column

  • Ouderenregelingen geen luxe maar noodzaak

    In de Arbeidsvoorwaardennota 2015 wordt door de werkgeversorganisaties VNO-NCW, AWVN en MKB Nederland de aanval geopend op de regelingen voor oudere werknemers in cao’s. De nota heeft het over ‘de gouden kooi’ van luxe regelingen. Deze zouden in een snel veranderende wereld niet langer houdbaar zijn. In de Volkskrant van 6 januari stelt AWVN-voorman Van […]Lees verder »

Boeken

  • 12 sleutels voor Duurzaam HRM

    Duurzaam ondernemen en HRM lijken gedroomde partners. Toch spelen HR-managers nauwelijks een rol in het duurzaamheidsbeleid binnen organisaties. En dat is vreemd. Het mantra People, Planet, Profit suggereert immers dat zij integraal onderdeel zijn van het duurzaamheidsdenken. Het snijvlak tussen HRM en duurzaamheid lijkt slechts beperkt vruchtbaar. Denk bijvoorbeeld aan ‘duurzame inzetbaarheid’, waarbij duurzaamheid vooral […]Lees verder »

Events