Actueel

Van de redactie

Langdurig ziekteverzuim
Op welke manier kan langdurig ziekteverzuim worden tegengegaan? Deze vraag staat centraal in het artikel van Leni Beukema, lector HRM bij Hanze Hogeschool. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek bij de politie, waar langdurig verzuim een fors probleem is. Zo’n vier procent van de medewerkers is meer dan drie maanden door ziekte afwezig. In 2011 is hier een project gestart dat gericht is op het vergroten van de veerkracht, het vakmanschap en de inzetbaarheid van de politiemedewerkers. Onderzoek maakte duidelijk dat de problemen niet alleen bij de medewerker moesten worden gezocht, maar ook bij de politieorganisatie. Het leverde aanknopingspunten voor adequate omgang met de problematiek van langdurig verzuim die ook in andere typen organisaties bruikbaar zijn. Van belang bleken regie van medewerkers over hun re-integratietraject, wederkerigheid in de relatie tussen leidinggevende en medewerker, meer kennis over Post Traumatische Stress Stoornis (dat zal in andere organisaties veelal minder spelen) en de oorzaken daarvan en actieve omgang met diversiteit in de organisatie.

Dertig jaar HRM
In het algemeen besteden wij in het redactioneel geen aandacht aan columns en boekbesprekingen. Daar maken we deze keer een uitzondering op, om de lezer te attenderen op een column over dertig jaar HRM. Aanleiding is het verschijnen van de beroemde boeken van Beer e.a. en Fombrun e.a. in 1984, hetgeen algemeen wordt gezien als het moment waarop de basis is gelegd voor de omslag van het traditionele personeelswerk naar het hedendaagse human resource management. Iedere professionele HRM’er heeft in zijn of haar studietijd het Harvard- en het Michiganmodel moeten bestuderen. Dit ‘jubileum’ heeft geleid tot een aantal boeiende beschouwingen in Amerikaanse tijdschriften. In de redactie is – met medewerking van Dorien Kooij en Karina van de Voorden van het departement Human Resource Studies van Tilburg University – daarover een discussiebijeenkomst gehouden. In zijn column doet Jan Kees Looise daarvan verslag. Een van de conclusies is dat er tegenwoordig te weinig aandacht wordt besteed aan de context van organisaties in het vormgeven van HRM. En dat zat nadrukkelijk wel in het HRM-concept. Het pleidooi is om hier weer meer aandacht aan te besteden. Vandaar de titel van de bijdrage: HRM in context: wat betekent het en hoe gaan we er mee om? Natuurlijk geeft ons gewaardeerde redactielid daar zijn eigen kleur aan.

Sociale motivatie in de jeugdzorg
De decentralisatie van de zorg naar het gemeentelijk niveau houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Daarbij krijgt vooral de thuiszorg veel aandacht in de media. Maar ook de decentralisatie van de jeugdzorg heeft een grote impact. Het accent ligt op de gevolgen voor de cliënten van de betrokken organisaties. Maar wat betekent de decentralisatie voor de medewerkers? In dit artikel gaan Bram Steijn en Joris van der Voet in op de gevolgen voor de motivatie van de betrokken werknemers. Daarbij vertrekken zij vanuit het perspectief van de duurzame arbeidsorganisatie. De auteurs stellen dat publieke organisaties bij uitstek duurzame arbeidsorganisaties zouden moeten zijn, en dat je dit deels terugziet bij de arbeidsmotivatie van werknemers in deze sector. Echter, zij zien ontwikkelingen waardoor deze duurzaamheid steeds meer onder druk staat, met alle gevolgen van dien voor de motivatie. In deze bijdrage de resultaten van een (eerste) onderzoek.

 

Nieuwe artikelen

Column

  • Dolce Vita Human Resource Management

    Ik stond weer eens veel te dure boodschappen af te rekenen bij de biologische winkel en kwam een kennis tegen. Zij vertelde enthousiast over haar baan waar ze haar creativiteit in kwijt kon. Ik werd nieuwsgierig en eenmaal thuis bekeek ik de website. Die was prachtig vormgegeven; mooie foto’s, filmpjes ondersteund met vrolijke muziek, relaxte […]Lees verder »

Boeken

  • HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid

    HR-analytics is een hot thema onder HR-managers. HR-analytics toepassen houdt in dat je zoveel mogelijke betrouwbare informatie over je medewerkers verzamelt en gebruikt om beter onderbouwde beslissingen te nemen, om zo bij te dragen aan strategische organisatiedoelen. Je probeert daarbij voorspellingen te doen over werknemergedrag (bijvoorbeeld productiviteit of vertrek) op basis van gegevens die je […]Lees verder »

Events